Zapytanie ofertowe 1.

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z regulaminem konkursu nr 1 rok 2016, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP”.

Wybór wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR ,, Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany PRZED złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Termin wykonania zamówienia jest nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji prac B+R projektu.
Rozpoczęcie realizacji projektu oraz realizacja prac B+R w ramach projektu planowane jest na kwiecień 2017.

Szczegóły link.